Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 2VMP s.r.o.

 

I.

Základné ustanovenia a definície pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, a to spoločnosti 2VMP s.r.o., IČO: 52 346 757, so sídlom: Rudohorská 1/A, 974 11 Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 36442/S ako predávajúcim, (ďalej len ako “2VMP s.r.o.“ alebo “predávajúci“) a kupujúcich v súvislosti s predajom tovaru a iných produktov predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky v užívaní predávajúceho.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s uvedenými vlastnosťami, upozorneniami a podmienkami dodania objednávaného tovaru predávajúceho a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 3. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, loga predávajúceho či patentov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
 4. Pre účely týchto VOP, majú nasledujúce pojmy v nich uvedené nasledovný význam:

a) “Tovarom“ sa rozumie darčekový poukaz na masáž podľa aktuálnej ponuky predávajúceho vo vyhotovení určenom jednostranne predávajúcim a s maximálnou dobou platnosti 6 mesiacov od zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu, ktoré sú ponúkané na Stránke predávajúceho a ktorý predstavuje právo kupujúceho a/alebo ním určenej osoby voči spoločnosti 2VMP s.r.o., aby kupujúci a/alebo ním určená osoba pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu uvedenú na darčekovom poukaze, a to za podmienok uvedených v Ponuke alebo na samotnom darčekovom poukaze.

b) “Plnením“ sa rozumie služba poskytovaná spoločnosťou 2VMP s.r.o. uvedená na Tovare.

c) “Spotrebiteľská zmluva“ je zmluva uzavretá so zmluvnou stranou, ktorá je fyzickou osobou na účel, ktorý sa môže považovať za patriaci do oblasti mimo jej predmetu obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania, s inou zmluvnou stranou, ktorá koná v rámci svojho predmetu obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

d) “Spotrebiteľom“ je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

e) “Podnikateľom“ je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

f) “Podnikateľom“je tiež ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

g) “Kupujúcim“je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

h) “Zmluvnými stranami“ sú kupujúci a predávajúci.

i) “Internetovým obchodom“ alebo “e-shopom“ alebo “internetovou stránkou“ sa rozumie internetová stránka XXX v užívaní predávajúceho.

j) “Výdajným miestom predávajúceho“ sa rozumejú priestory nachádzajúce sa na adrese XXX.

k) “Ponuka“ je ponúknutie tovaru prostredníctvom internetového obchodu, ktorá obsahuje popis a opis plnenia, cenu a/alebo hodnotu tovaru, dobu platnosti tovaru a podmienky použitia tovaru.

l) “Akceptácia“ je každá “objednávka“ kupujúceho, teda každé vyplnenie objednávkového formuláru na internetovej stránke kupujúcim a/alebo akýkoľvek iný určitý, jasný a zrozumiteľný prejav vôle kupujúceho nadobudnúť tovar, ktorú predávajúci ponúka vo svojom internetovom obchode, za predpokladu, že tento prejav vôle dôjde do sféry vplyvu predávajúceho.

 1. Záväzky vyplývajúce z kúpy tovaru sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany spoločnosti
  2VMP s.r.o. kupujúcemu a/alebo ním určenej osobe s využitím tovaru alebo neuplatnením tovaru zo strany kupujúceho a/alebo ním určenej osoby v dobe platnosti tovaru.
 2. Pojmy nedefinované v tomto článku VOP majú význam, ktorý konkrétnemu pojmu možno objektívne prisúdiť s prihliadnutím na logický význam a hospodársky účel ustanovenia, v ktorom sa uvedený konkrétny pojem vyskytuje.
 3. Ak je súčasťou akejkoľvek listiny, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom kupujúceho a predávajúceho odkaz na všeobecné obchodné a/alebo iné podmienky kupujúceho, zmluvné strany vylučujú akékoľvek uplatnenie všeobecných obchodných a/alebo iných podmienok kupujúceho.

 

II.

Kúpna zmluva

A. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté medzi zmluvnými stranami na internetovej stránke, na základe ktorej predávajúci dodá tovar ponúkaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy v danej odlišnej časti uprednostnené pred týmito VOP.
 3. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovú stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnou elektronickou správou (e-mailom) na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnej elektronickej správe kupujúci nájde tiež odkaz na aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákona. Tento postup platí vždy, pokiaľ neustanovujú tieto VOP inak.
 5. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a kúpna zmluva vzniká momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť.
 6. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto VOP. Tieto VOP sú k dispozícii na stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 7. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

B. Dodanie tovaru

 1. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Kupujúci sa môže stať vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar dohodnutým spôsobom a v dohodnutom množstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom vo výdajnom mieste predávajúceho a včas mu to oznámi.
 5. Ak má predávajúci tovar odoslať poštou, odovzdá tovar kupujúcemu až, keď mu tovar bude doručený poštou.
 6. Ak má predávajúci tovar odoslať elektronicky prostredníctvom e-mailu, odovzdá predmet kúpy kupujúcemu momentom keď je predávajúcemu doručené potvrdenie o doručení e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
 7. Tovar (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z tovaru.

 

III.

Objednávanie

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 2. Objednať tovar je možné iba prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na Stránke. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany kupujúceho.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že môže nastať situácia, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä vtedy, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 5. Kupujúci bude o čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí. 

 

IV.

Platobné podmienky

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby uskutočnenia platby:
 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste predávajúceho,
 • platba vopred bankovým prevodom,
 • platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste predávajúceho
 • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).
 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.
 2. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

V.

Ceny

 1. Všetky uvedené ceny produktov v internetovom obchode predávajúceho sú stanovené pre účely uzatvorenia zmluvy a ich výška nevyplýva zo zákona. V internetovom obchode predávajúceho sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu predmetu kúpy a podobne, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

 

VI.

Dodacie podmienky

A. Spôsoby dodania

 

 1. Predávajúci zabezpečuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:
 • osobný odber v priestoroch výdajného miesta predávajúceho
 • zasielanie poštou na adresu kupujúceho
 • zasielanie elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho
 1. Jednotlivé spôsoby dodania tovaru sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a možnosti dojazdovej vzdialenosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 2. Všetky ponúknuté spôsoby dodania, ich aktuálne podmienky a ceny sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho.

B. Ostatné podmienky

 1. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.
 2. Vzhľadom na skutočnosť, že každá ponuka resp. tovar stanovujú potrebu dojednania termínu medzi spoločnosťou 2VMP s.r.o. a kupujúcim a/alebo ním poverenou osobou na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie, je kupujúci a/alebo ním určená osoba povinná dohodnúť si spôsobom uvedeným v ponuke resp. v tovare (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia tovaru.
 3. Kupujúci a/alebo ním určená osoba sú oprávnení použiť tovar iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke, v tovare, prípadne v inštrukciách doručených kupujúcemu spolu s tovarom. Doba platnosti tovaru je vždy priamo uvedená na tovare.
 4. Po uplynutí doby platnosti tovaru stráca kupujúci a/alebo ním určená osoba nárok na poskytnutie Plnenia vyplývajúceho z tovaru bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za tovar.
 5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie tovaru a nie je ani povinní poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky využije možnosť “uložiť kartu“, predávajúci nie je správcom dát a/alebo údajov o platobnej karte. Ak dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát a/alebo údajov, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie dát a/alebo údajov o platobnej karte kupujúceho.
 7. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať jeho stav, najmä či tovar obsahuje podmienky zhodné s podmienkami, ktoré boli uvedené v ponuke. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že tovar je napr. neúplný.

 

VII.

Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmito VOP (a najmä s touto ich časťou) ešte pred objednaním tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 2. V prípade, ak kupujúci v lehote podľa týchto VOP neobdrží tovar alebo tovar obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke, kupujúci je oprávnený vady reklamovať u predávajúceho, a to buď e-mailom na adresu XXX alebo poštou na adresu sídla predávajúceho.
 3. Ak je kupujúci spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v primeranej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
 5. V prípade vád služby poskytovanej na základe tovaru zo strany spoločnosti 2VMP s.r.o. je potrebné, aby kupujúci a/alebo ním určená osoba tieto vady reklamovala priamo u spoločnosti 2VMP s.r.o., ktorá kupujúcemu a/alebo ním určenej osobe poskytla službu v zmysle tovaru.
 6. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľ a nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa  v takomto prípade obráti.

 

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

A. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak plnenie, ktoré má byť na základe tovaru poskytnuté nebolo rezervovaná, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu na poštou adresu XXX alebo prostredníctvo e-mailu na adresu XXX. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy tvorí prílohu č. 1 k týmto VOP.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.
 3. Dôkazné bremeno o riadnom a včasnom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 7. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

B. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu po zvážení predávajúceho ponúknuté odstúpenie od kúpnej zmluvy, na ktoré však nemá kupujúci, ktorý je podnikateľom zákonný nárok. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

IX.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Kupujúci poskytuje predávajúcemu a prevádzkovateľovi internetovej stránky osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci a/alebo prevádzkovateľ internetovej stránky je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované predávajúcim v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podmienky a rozsah spracovania osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke v časti XXX.

 

X.

Voľba rozhodného práva a právomoci

 1. Akékoľvek právne vzťahy upravené prostredníctvom týchto VOP, ako aj právne vzťahy neupravené prostredníctvom týchto VOP medzi predávajúcim a kupujúcim, a všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
  ako „Občiansky zákonník“ alebo ako „OZ“), ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“) a právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 3. V prípade, že by voľba rozhodného práva podľa odseku 2 zbavovala spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou, podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby práva bolo právom rozhodným, budú mať tieto ustanovenia práva, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou prednosť pred ustanoveniami zvoleného práva a týchto VOP.
 4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru prijatý dňa 11. apríla 1980 vo Viedni sa pre úpravu ich zmluvných vzťahov nepoužije.
 5. Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP a/alebo zo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim alebo s týmito zmluvami súvisiace, vrátane sporov o ich platnosť a/alebo o platnosť týchto VOP (resp. ich časti), výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo priamo účinný právny akt Európskej únie nestanovia inak.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú platné a účinné od XXX.
 2. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie (alebo jeho časť) týchto VOP a/alebo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia (ich časti) týchto VOP a/alebo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim naďalej platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom aktuálne znenie VOP zverejňuje na internetovej stránke.
 4. Objednávku je možné cez internetový obchod predávajúceho uskutočniť 24 hodín denne, 7 dní v týždni (ďalej len “prevádzková doba“).
 5. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

Príloha č. 1

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Každý spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba prevezme tovar.
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomným informovaním Spoločnosti 2VMP s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu spoločnosti 2VMP s.r.o., Rudohorská 1/A, 974 11 Banská Bystrica, resp. na e-mail:
 4. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na stránke XXX, ktorý tvorí prílohu č. 1 VOP spoločnosti 2VMP s.r.o..
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 6. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia v ponuke. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená po doručení vráteného tovaru späť na uvedenú adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa tej skutočnosti, ktorá nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

2VMP s.r.o.

Rudohorská 1/A, 974 11 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 52 346 757

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

Dátum: